Polityka prywatności

Poniżej przedstawiono tryb zarządzania witryną internetową dostępną pod adresem www.italianopolacco.com pod względem przetwarzania danych osobowych odwiedzających ją użytkowników.
Administrator danych
Odwiedzenie niniejszej strony może skutkować przetwarzaniem danych dotyczących zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób. Dane te są gromadzone w bazie danych, która może być wykorzystywana do celów handlowych i marketingowych. Administratorem danych jest Nomo Translations Anna Cieślik, z siedzibą na Ul. B. Limanowskiego 12 lok. 4.1, 60-744 Poznań – Polska.
Miejsce przetwarzania danych
Przetwarzanie danych związane z usługami internetowymi niniejszej witryny ma miejsce w siedzibie firmy. Odbywa się ono przy udziale jedynie personelu technicznego Biura wyznaczonego do przetwarzania danych lub ewentualnie osób wyznaczonych do okazjonalnych operacji konserwacyjnych. Żadne dane pochodzące z interakcji z witryną nie są przekazywane podmiotom trzecim ani rozpowszechniane. Dane osobowe dostarczone przez użytkowników, wysyłających prośby o udzielenie informacji lub o bezpośredni kontakt z biurem tłumaczeń, są wykorzystywane jedynie w celu spełnienia tej prośby i są przekazywane podmiotom trzecim jedynie w sytuacji, gdy jest to konieczne do spełnienia tego celu.
Rodzaje przetwarzanych danych
Dane nawigacyjne
Systemy informatyczne i procedury stosowane w obsłudze niniejszej witryny internetowej, podczas swego zwykłego działania, powodują uzyskanie pewnych danych osobowych, których przesyłanie jest bezpośrednio związane z użytkowaniem internetowych protokołów komunikacyjnych. Choć takie informacje nie są zbierane w celu ich powiązania ze zidentyfikowanymi podmiotami, ze względu na swój charakter mogą, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi będącymi w posiadaniu podmiotów trzecich, umożliwić identyfikację użytkowników. Do tej kategorii danych należą adresy IP lub nazwy domen komputerów użytkowników, którzy łączą się z witryną, adresy w notacji URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, godzina połączenia, sposób składania zapytania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego jako odpowiedź, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi przesłanej na serwer oraz inne parametry dotyczące typu systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika. Dane te służą jedynie do pozyskania anonimowych informacji statystycznych związanych z użytkowaniem witryny oraz do kontroli jej prawidłowego działania. W przypadku hipotetycznych przestępstw informatycznych dokonanych ze szkodą dla witryny, dane mogą zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności sprawcy.
Dane dostarczone dobrowolnie przez użytkownika
Fakultatywne, wyraźne i dobrowolne wysłanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej na adresy podane w niniejszej witrynie, jak np. wysłanie wiadomości za pomocą przeznaczonych do tego formularzy, powoduje pozyskanie przekazanych danych osobowych, np. adresu e-mail nadawcy, a także ewentualnie innych danych osobowych podanych we wiadomości. Syntetyczne informacje dotyczące przetwarzania danych są każdorazowo podawane na stronach witryny przeznaczonych do ewentualnych usług, przy których wymagane jest podanie danych osobowych.
Cookies
W celu analizy ruchu na stronie, przeprowadzanej w sposób anonimowy, oraz zaoferowania Państwu spersonalizowanej treści, nasz serwer może wysyłać małe pliki danych zwane „cookies“. Jeśli nie chcą Państwo ich otrzymywać, mogą je Państwo wyłączyć bezpośrednio w przeglądarce lub odmawiać ich przyjęcia za każdym razem, gdy zostanie wykryta ich obecność, jeśli wybrali Państwo w przeglądarce opcję jej każdorazowego zgłaszania.
Fakultatywność przekazywania danych
Pomijając podane powyżej ustalenia dotyczące danych nawigacyjnych, użytkownik ma prawo nie przekazać wymaganych danych osobowych, jednak ich brak może uniemożliwić realizację związanych z nimi usług.
Metody przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane przez zautomatyzowane narzędzia, przez czas niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Podejmowane są szczególne środki bezpieczeństwa, mające zapobiec utracie danych, ich nielegalnemu lub nieprawidłowemu użyciu oraz nieautoryzowanemu dostępowi do nich.
Prawa osób, których dotyczą dane
Podmioty, do których odnoszą się dane osobowe, mają w każdej chwili prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia danych, poznania ich treści i pochodzenia, sprawdzenia ich poprawności oraz do zażądania ich uzupełnienia, aktualizacji lub poprawienia. Osoby te mają również prawo do żądania usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, a także do przeciwstawienia się w każdym przypadku, z uzasadnionych powodów, ich przetwarzaniu, wysyłając odpowiednią wiadomość do Nomo Translations Anna Cieślik, Ul. B. Limanowskiego 12 lok. 4.1, 60-744 Poznań – Polska.