Ogólne warunki sprzedaży

Gwarancje

NOMO Translations gwarantuje wysoką jakość tłumaczeń oraz dostarczenie ich w umówionym terminie.

W przypadku błędów lub wad formalnych, NOMO Translations zobowiązuje się do wprowadzenia niezbędnych poprawek w jak najkrótszym możliwym czasie. Jeśli poprawione tłumaczenie zawiera dalsze błędy, klient ma prawo do częściowego lub pełnego zwrotu kosztu usługi.

W przypadku opóźnienia dostarczenia tłumaczenia dłuższego niż jedna trzecia ustalonego czasu realizacji usługi oraz jeśli opóźnienie można przypisać bezpośrednio i wyłącznie NOMO Translations, Zamawiający uzyska zwrot kosztów, w wysokości ustalonej pomiędzy stronami i sięgającej do 100% wartości zlecenia wykonanego z opóźnieniem.

Płatności

Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie faktury muszą zostać zapłacone w ciągu 10 dni roboczych liczonych od daty wystawienia faktury. Płatności można dokonać:

  • • przelewem bankowym (dane do przelewu zostaną dostarczone na fakturze oraz w odrębnej wiadomości e-mail)
  • • kartą kredytową lub debetową / systemem Paypal na życzenie klienta

Ogólne warunki sprzedaży

Poniższe ogólne warunki sprzedaży dotyczą wszystkich usług wykonywanych przez NOMO Translations na rzecz jej klientów.

W celu potwierdzenia zamówienia, klient odsyła faksem lub pocztą elektroniczną podpisany przez siebie FORMULARZ ZAMÓWIENIA, w którym NOMO Translations podała ustalony koszt usługi oraz termin jej realizacji.

W przypadku tłumaczeń technicznych, klient, w miarę możliwości, powinien dostarczyć dokumentację uzupełniającą i/lub rysunki lub schematy pozwalające na lepsze zrozumienie tłumaczonych tekstów.

Klient zobowiązuje się do sprawnego udzielania odpowiedzi na zapytania NOMO Translations dotyczące stosowanej terminologii oraz interpretacji wyrażeń niejasnych, skrótów, kodów, itp.

Podstawą rozliczenia tłumaczenia pisemnego jest liczba słów w dokumencie źródłowym, chyba że inne, pisemne ustalenia określą odmienną podstawę rozliczania dokumentu.

W przypadku odwołania zleconego tłumaczenia przez klienta, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić 100% określonej w formularzu zamówienia kwoty, w przypadku gdy tłumaczenie zostało już ukończone, oraz 50% określonej w formularzu zamówienia kwoty, jeśli praca nad tłumaczeniem zostanie wstrzymana.

W przypadku braku zapłaty za tłumaczenie, jakiekolwiek użycie lub reprodukcja przez Zamawiającego fragmentu lub całości przetłumaczonego tekstu jest niezgodne z prawem NOMO Translations zastrzega sobie prawo do zażądania od klienta korzystającego z udostępnionych materiałów, za które nie zapłacił, natychmiastowej zapłaty za tłumaczenie oraz – w stosownych przypadkach – należności wynikających z prac autorskich.

Nieuiszczenie zapłaty lub zapłata niepełna będzie skutkowała natychmiastową wymagalnością całości sumy należnej od klienta, bez dalszych powiadomień bądź innych formalności. NOMO Translations zastrzega sobie prawo do zażądania zapłaty odsetek naliczanych według stopy procentowej odsetek ustawowych obowiązującej w dniu, w którym upływał termin zapłaty faktury Klient będzie także zobowiązany do udzielenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności poniesione przez NOMO Translations.

W przypadku opóźnienia zapłaty, dalsze zlecenia wykonywane na rzecz będącego w zwłoce klienta zostaną zawieszone.

W żadnym wypadku NOMO Translations nie jest odpowiedzialne za tłumaczenia niesatysfakcjonujące pod względem stylistycznym. Usługa NOMO Translations ogranicza się, jeśli nie zostanie to wyraźnie ustalone inaczej, do samego przetłumaczenia tekstu wyjściowego; odnosi się to w szczególności do materiałów reklamowych. Odpowiedzialność finansowa NOMO Translations ogranicza się do wartości kwoty figurującej na fakturze.

Każda reklamacja zostanie rozważona, jeśli Zamawiający dostarczy ją listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub faksem najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty dostarczenia tłumaczenia lub jego części. Do ewentualnej reklamacji należy dołączyć oryginalne dokumenty oraz kwestionowane tłumaczenie. Po upływie wskazanego okresu czasu tłumaczenie jest uważane za przyjęte bez zastrzeżeń.

W przypadku niezadowolenia klienta z jakości tłumaczenia, wyrażonego w określonym wyżej okresie czasu, NOMO Translations zobowiązuje się do dostarczenia, na własny koszt, poprawionego tłumaczenia. Na podstawie drugiej edycji tłumaczenia określona zostanie jakość tłumaczenia, która pozwoli ustalić, według uznania NOMO Translations, wysokość ewentualnej kwoty zwrotu kosztów.

NOMO Translations nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn, na które nie ma wpływu, takie jak działania siły wyższej, awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych, przerwy w dostawie prądu, a także opóźnień usług pocztowych.

W żadnym przypadku błędy obecne w jednej z części tłumaczenia nie mogą skutkować zakwestionowaniem całości tłumaczenia. W takich przypadkach NOMO Translations zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tłumaczeniu.

W kwestiach spornych pod uwagę brane są wyłącznie ustalenia pisemne. Sądem właściwym jest Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.

Odpowiedzialność

Nomo Translations i/lub jej podwykonawcy nie uznają żadnych innych gwarancji lub warunków, odnoszących się do oferowanych usług, innych niż wymienione powyżej, włączając w to wszelkie dorozumiane gwarancje i warunki dotyczące zbywalności, przydatności do konkretnego celu, własności oraz nienaruszania praw podmiotów trzecich. W żadnym przypadku Nomo Translations i/lub jej dostawcy nie mogą być uznani za odpowiedzialnych za jakiekolwiek szkody szczególne, pośrednie, wynikowe bądź inne będące skutkiem utraty praw do użytkowania, utraty danych lub zysków, czy to w wyniku wykonania umowy, niedbalstwa lub innych szkodliwych działań, jakie zaistniały w wyniku lub w związku z usługami świadczonymi przez Nomo Translations.

Nomo Translations zaleca korzystanie z usługi weryfikacji, w celu skorygowania ewentualnych błędów w dostarczonym tłumaczeniu. Klienci, którzy nie chcą skorzystać z usługi weryfikacji, wyraźnie rezygnują z gwarancji związanych z poprawnością terminologii.